Valldigna Accessible i l’associació de veïns La Valldigna denuncien l’incompliment del Codi Tècnic de l’Edificació

Les normes d’habitabilitat i disseny de vivendes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (HD-91), en vigor des de 1991, indicaven que hauria d’existir un itinerari practicable per a persones amb mobilitat reduïda, a partir de l’alineació de l’edifici amb la rasant de la vorera i fins l’ascensor, que no incloga escala ni escalons aïllats, sent el desnivell admissible per accedir sense rampa d’una alçada de 0.12m, salvada per un plànol inclinat. Aquest plànol inclinat, ve redefinit en les normes de disseny i qualitat (DC-09), en vigor des de 2009, que substitueixen a les HD-91, les quals exigien que el pendent màxim d’aquest plànol inclinat siga del 25%.

Com han pogut constatar l’associació de veïns La Valldigna i l’associació Valldigna Accessible, tant en les obres de nova edificació, com en les de rehabilitació i en les de reforma de locals de pública concurrència, l’Ajuntament de Tavernes ha vingut autoritzant llicències d’obra i aprovant projectes que incomplixen l’esmentada normativa, i ha permés edificacions en les quals s’accedix mitjançant escaló, sense pendent inclinat o rampa. Un fet que suposa una greu discriminació de les persones amb diversitat funcional en l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats i edificacions.

Una gran part de les dificultats de les persones amb diversitat funcional, a més de les personals, tenen l’origen en els obstacles resultants per la falta d’aplicació de les normes que, precisament, es redactaren amb la finalitat d’evitar-los i de crear un entorn urbà el més favorable per a totes les persones.

La proposta impulsada per l’associació de Veïns La Valldigna i l’associació Valldigna Accessible, ha sigut aprovada unànimement per l’Ajuntament de Tavernes en forma de moció, en la qual s’exigeix que els tècnics municipals revisen tots els punts sobre accessibilitat que la normativa indique, abans de donar les llicències d’obra, no sols en obres de nova edificació, sinó també en la rehabilitació d’edificis i en les llicències de reforma de locals de pública concurrència.

També demana la moció l’elaboració per part del departament competent de l’Ajuntament, d’un cens d’edificis existents en el municipi susceptibles d’incomplir amb la normativa urbanística abans esmentada, particularment en matèria d’accessibilitat i que es done compte al Ple.

Per altra banda, l’Ajuntament haurà de valorar els incompliments exposats per si foren constitutius d’alguna infracció o falta administrativa, i tant l’Associació de Veïns com Valldigna Accessible esperen que l’Ajuntament adopte les mesures, ja siga sancionadores o correctores, que resulten procedents.

Fotos adjuntes; Imatges d’algunes de les d’edificacions que haurien de tindre un plànol inclinat per a accedir, sent accessibles per a tota la població, i tenen un escaló.

Deixa un comentari